Modules Economie

 

Er zijn 19 modules. De modules zijn gemaakt in Excel. Alleen als Excel 2010 of hoger wordt gebruikt, is de werking van alle onderdelen van het programma gegarandeerd.

Zodra je de module hebt gedownload kun je het bestand op je eigen computer opslaan onder een andere naam via 'opslaan als'. Zorg dat je weet waar je het opslaat, want als je niet meer weet waar je het hebt opgeslagen, ben je alles kwijt.

 
Beschikbare modulesWelvaart en BBP

Deze module bestaat uit de volgende vijf onderdelen plus inleiding en toets:

 • Het economisch vraagstuk

 • Bedrijven en bedrijfssectoren

 • Kosten en opbrengsten

 • Productie en inkomen

 • BBP en nationaal inkomen

 • Kanttekeningen bij het BBP

Domein B en H: concept schaarste en concept welvaart en groei
Inkomstenbelasting en sociale zekerheid

Deze module bestaat uit de volgende twee onderdelen plus inleiding en toets:

 • Inkomstenbelasting: het boxenstelsel

 • Het sociale zekerheidsstelsel

Domein H en I: concept welvaart en groei en concept goede tijden, slechte tijden
Inkomens(her)verdeling

Deze module bestaat uit de volgende drie onderdelen plus inleiding en toets:

 • De categoriale inkomensverdeling

 • De personele inkomensverdeling

 • De Lorenzcurve

Domein H: concept welvaart en groei
Budgetlijn en opofferingskosten (geen CE-stof)

Deze module bestaat uit de volgende drie onderdelen plus inleiding en toets:

 • Het opstellen van een budgetlijn

 • Rekenen met een budget

 • Opofferingskosten en netto baten

Domein B: concept schaarste
Comparatief kostenvoordeel (geen CE-stof)

Deze module bestaat uit de volgende vijf onderdelen plus inleiding en toets:

 • Absoluut kostenvoordeel

 • Comparatief kostenvoordeel

 • Handel tussen landen

 • Verdeling bij meerdere alternatieven

Domein C: concept ruil
Vraag en consumentensurplus

Deze module bestaat uit de volgende zes onderdelen plus inleiding en toets:

 • Vraag en ceteris paribus-voorwaarde

 • Vraag en vraagfunctie

 • Verschuiving langs en van de vraaglijn

 • Consumentensurplus

 • Prijselasticiteit van de vraag

 • Overige elasticiteiten

Domein D: concept markt
Aanbod en producentensurplus

Deze module bestaat uit de volgende vier onderdelen plus inleiding en toets:

 • Aanbod en ceteris paribus-voorwaarde

 • Aanbodlijn en aanbodfunctie

 • Verschuiving langs en van de aanbodlijn

 • Producentensurplus

Domein D: concept markt
Markt en welvaartswinst

Deze module bestaat uit de volgende vijf onderdelen plus inleiding en toets:

 • Markt en marktevenwicht

 • Het marktmechanisme

 • Markt en totale surplus (van consumenten en producenten)

 • Verschuiving van de vraag- of aanbodlijn

Domein D: concept markt
Speltheorie

Deze module bestaat uit de volgende zes onderdelen plus inleiding en toets:

 • Het gevangenendilemma

 • Battle of the sexes

 • Varianten en tussenvormen bij eenmalige simultane spellen

 • Invloed van herhaling op het spelverloop

 • Sequentieel spel

 • Veiling bij opbod

Domein F: concept samenwerken en onderhandelen
Marktvormen en marktimperfecties

Deze module bestaat uit de volgende vijf onderdelen plus inleiding en toets:

 • Marktvormen

 • Deelmarkten

 • Minimum- en maximumprijs

 • Ingrijpen via heffingen en subsidies

 • Protectie

Domein D: concept markt
Kostenfuncties

Deze module bestaat uit de volgende acht onderdelen plus inleiding en toets:

 • Marginale en gemiddelde kosten

 • Constante kosten

 • Af- en toenemende meerkosten

 • Progressief variabele kosten

 • Degressief variabele kosten

 • Proportioneel variabele kosten

 • Totale kosten (constante en variabele samen)

 • Marginale kosten en de individuele aanbodlijn

Domein D: concept markt
Resultaat bij hoeveelheidsaanpassing

Deze module bestaat uit de volgende vijf onderdelen plus inleiding en toets:

 • Totale Opbrengst, Totale Kosten en Totale Winst

 • Gemiddeld en marginaal

 • Resultaat via dekkingsbijdrage

 • Berekening maximale winst

 • Volkomen Concurrentie op lange termijn

Domein D: concept markt
Resultaat bij prijszetting

Deze module bestaat uit de volgende zes onderdelen plus inleiding en toets:

 • Totale Opbrengst, Totale Kosten en Totale Winst

 • Gemiddeld en marginaal

 • Resultaat via dekkingsbijdrage

 • Berekening maximale winst

 • Welvaartseffect van prijszetting

 • Monopolistische concurrentie op lange termijn

Domein D: concept markt
Geld

Deze module bestaat uit de volgende vier onderdelen plus inleiding en toets:

 • Geld en geldfuncties

 • De verkeersvergelijking van Fisher

 • De maatschappelijke geldhoeveelheid

 • Geldschepping via kredietverlening

Domein C en I: concept ruil en concept goede tijden, slechte tijden
Kringloopmodel en Nationale Rekeningen

Deze module bestaat uit de volgende vier onderdelen plus inleiding en toets:

 • Beginselen van de economische kringloop

 • Kringloop van een open economie zonder overheid

 • Kringloop van een open economie met overheid

 • De Nationale Rekeningen

 • Optioneel: spelen met het kringloopmodel

Domein H: concept welvaart en groei
Conjunctuurcyclus

Deze module bestaat uit de volgende drie onderdelen plus inleiding en toets:

 • De conjunctuurgolf

 • De conjunctuurklok

 • Kenmerken van de conjunctuurfasen

Domein I: concept goede tijden, slechte tijden
De arbeidsmarkt

Deze module bestaat uit de volgende zeven onderdelen plus inleiding en toets:

 • De arbeidsmarkt (begrippen en definities)

 • De p/a-ratio

 • Arbeidsmarktmutaties

 • Loonkosten per product

 • CAO en Loonruimte

 • De arbeidsmarkt als marktmodel

 • Soorten werkloosheid en hun bestrijding

Domein I: concept goede tijden, slechte tijden
Conjunctuurbeleid

Deze module bestaat uit de volgende zes onderdelen plus inleiding en toets:

 • Keynesiaans conjunctuurbeleid

 • Geaggregeerde vraag en aanbod

 • Verschuiving van de geaggregeerde vraaglijn

 • Verschuiving van de geaggregeerde aanbodlijn

 • Problemen met conjunctuurbeleid

 • Wiskundige AD/AS-model

Domein I: concept goede tijden, slechte tijden
Betalingsbalans en wisselkoers

Deze module bestaat uit de volgende acht onderdelen plus inleiding en toets:

 • Handel tussen landen

 • Rekenen met wisselkoersen

 • De betalingsbalans

 • Het model van de valutamarkt

 • Effect van veranderingen op de betalingsbalans

 • Wisselkoersproblematiek

 • Wisselkoersstelsels

 • Problemen bij een muntunie

Domein I: concept goede tijden, slechte tijden
Contactgegevens: Uitgeverij Goltstein, Zesakkerlaan 32 6611 AZ Overasselt Nederland Tel: 024-6222609, E-mail:
(of: goltstein@hotmail.com), inschrijfnummer KvK Nijmegen 10145110